Regnskabsberetning


ÅRET I HOVEDPUNKTER

  • Årets resultat blev som forventet og udgør et underskud på 45,3 mio. kr. (2012: -37,5 mio. kr.).
  • Der er i årets løb givet tilsagn til to fonde for i alt 587 mio. kr., hvorefter der samlet er givet tilsagn på 2,6 mia. kr. til 11 fonde.
  • Porteføljefondene har investeret i 24 nye virksomheder, hvilket bringer det samlede antal virksomheder op på 52 ved udgangen af 2013.


ÅRETS RESULTAT
Dansk Vækstkapitals resultat for 2013 udviser et underskud på 45,3 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -28,7 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 19,6 mio. kr. og omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige omkostninger.

AKTIVER OG EGENKAPITAL
Dansk Vækstkapitals samlede aktiver udgør 443,7 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 95,5 mio. kr. pr. 31. december 2012, og egenkapitalen udgør 377,6 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod -55,8 mio. kr. pr. 31. december 2012. Det første kapitalkald blev gennemført i efteråret 2013, hvor investorerne indbetalte 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i 2013 udbetalt 376,8 mio. kr. til porteføljefondene, og samlet er der udbetalt 499,9 mio. kr. siden etableringen i juni måned 2011. Med årets værdiregulering på -28,7 mio. kr. udgør den akkumulerede værdiregulering i alt -56,2 mio. kr. 

PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING
I 2013 er der givet tilsagn om investering i 2 porteføljefonde for i alt 587 mio. kr., som fordeler sig på følgende fonde:

  • Erhvervsinvest III K/S:  300 mio. kr. 
  • FSN Capital IV L.P.: 287 mio. kr. (335 mio. sek)

Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2013 givet investeringstilsagn til 11 porteføljefonde for i alt 2.585 mio. kr., som fordeler sig med 1.935 mio. kr. til small og mid cap-fonde og 650 mio. kr. til venturefonde og svarer til 54 pct. af Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag.

TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE

 

Porteføljefondene har pr. 31. december 2013 investeret i 52 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for forskellige brancher. 68 pct. af kapitalen er investeret i Danmark, 18 pct. i resten af Norden og 13 pct. i det øvrige Europa.

Porteføljefondenes investeringer er primært foretaget inden for sektorerne IT, industri samt forbrugerprodukter og service, som baseret på markedsværdi tegner sig for henholdsvis 39, 35 og 16 pct. 

BOGFØRT VÆRDI, GEOGRAFI

 

BOGFØRT VÆRDI, BRANCHER

 

Nedenfor er vist, hvordan værdien af porteføljefondenes investeringer i virksomheder har udviklet sig siden investeringstidspunktet (Dansk Vækstkapitals andel). Hovedparten af virksomhederne er værdiansat til anskaffelsessummen, mens en mindre del er værdiansat højere. Der er nedskrevet på 4 pct. af de samlede investeringer i virksomheder. Udviklingen er som forventet set i lyset af, at hovedparten af porteføljefondene fortsat er i investeringsfasen.    

Multipel Andel af anskaffelsesværdi            Andel af markedsværdi

 

> 2,0x

 

4%

 

 

11%

1,0x < 2,0x 6%   7%
1,0x 86%   79%

< 1,0x

 

4%

 

 

3%

 

 

Urealiseret i alt

 

100%

 

 

100%


Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi

  


ÅRETS PENGESTRØMME OG KAPITALBEREDSKAB
Der har i 2013 været udbetalinger til porteføljefondene på i alt 376,8 mio. kr. (2012: 120,4 mio. kr.), og der er siden etableringen af Dansk Vækstkapital i juni 2011 udbetalt samlet i alt 499,9 mio. kr. til porteføljefondene.

Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr., hvoraf investorerne har indbetalt 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for finansiering af det løbende likviditetsbehov i perioderne mellem tilførsel af kapital fra investorerne. I 2013 blev det første kapitalkald fra investorerne foretaget.

SÆRLIGE RISICI
Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde og er eksponeret over for den generelle økonomiske udvikling. Den løbende værdiansættelse af porteføljefondenes investeringer sker med reference til det generelle prisniveau for sammenlignelige virksomheder.

Dansk Vækstkapitals investeringer i porteføljefonde er forbundet med selskabsspecifikke risici i de enkelte investeringer. Alle beslutninger vedrørende de respektive porteføljefondes konkrete investeringer i virksomheder foretages af porteføljefondenes private forvaltere.

Dansk Vækstkapitals kommanditister består af danske pensionsinstitutter underlagt tilsyn af Finanstilsynet, hvorfor selskabets likviditetsrisiko anses for at være beskeden.

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2014 at investere i small og mid cap-fonde og venturefonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast.

USÆDVANLIGE FORHOLD
Dansk Vækstkapitals aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af Dansk Vækstkapitals aktiviteter og pengestrømme for 2013 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING
Der er ikke forekommet væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Der henvises til afsnittet "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger" under anvendt regnskabspraksis for en nærmere beskrivelse af de områder i årsrapporten, som er omfattet af væsentlige skøn og forudsætninger.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.