Ledelsespåtegning


Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Dansk Vækstkapital K/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, 1. april 2014

 

BESTYRELSE

     

         

 

 

 

Lars Nørby Johansen

Bestyrelsesformand

 

 

 

 

Viggo Nedergaard Jensen

Næstformand

 

 

 

 Asbjørn Berge

         

 

 

Peter E. Hansen

 

 

 

Nina Christiane Movin

 

 

 

Birgit Wøidemann Nørgaard

         

 

 

Michael Ring