Årsregnskab

Anvendt
regnskabspraksis


REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten for Dansk Vækstkapital K/S for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C samt tilpasninger, der følger af, at selskabet er et kommanditselskab, hvis aktivitet er investering i private equity-fonde (fond-af-fonde).

I det omfang, det er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foretages indregning af kapitalandele i porteføljefonde efter retningslinjerne udarbejdet af The International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines Board (IPEV Board), som den danske brancheorganisation for venture- og kapitalfonde, DVCA, har tilsluttet sig.  

For at opnå et retvisende billede af kommanditselskabets aktivitet er resultatopgørelsen ændret i forhold til årsregnskabslovens skemakrav. I resultatopgørelsen præsenteres værdiregulering m.v. af kapitalandele i porteføljefonde som en del af den primære drift.

Årsregnskabet for 2013 er aflagt i t.kr., og anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner (kr.). Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger
I overensstemmelse med lovgivningen udarbejdes årsregnskabet ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Ledelsen foretager disse skøn og vurderinger i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra disse skøn.

De områder, hvor skøn og vurderinger er væsentlige for årsregnskabet, er følgende:

Kapitalandele i porteføljefonde - måles til dagsværdi baseret på rapportering fra ledelsen i fondene, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne, herunder de underliggende virksomheder, som fondene har investeret i. Ledelsen i porteføljefondene har ved målingen af værdien af disse investeringer foretaget skøn over porteføljevirksomhedernes udviklingsstadie og forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og kommercialiseringsmuligheder.

 

RESULTATOPGØRELSEN

Resultat af kapitalandele i porteføljefonde
I resultatopgørelsen indregnes kommanditselskabets forholdsmæssige andel af årets resultat i kommanditselskabets porteføljefonde, hvilket inkluderer realiserede og urealiserede gevinster og tab på fondenes investeringer i virksomheder. Porteføljefondenes omkostninger forbundet med forvaltningen af porteføljevirksomhederne indgår ligeledes som en urealiseret værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde.

Management fee
Management fee omfatter honorar til Vækstfonden for arbejdet som investment manager for kommanditselskabet.  

Øvrige administrationsomkostninger
I øvrige administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året i forbindelse med administrationen af kommanditselskabet, herunder omkostninger til advokat, revisor og konsulentassistance.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og øvrige finansielle omkostninger relateret til kommanditselskabets bankgæld.

Skat af årets resultat
Kommanditselskabet er i skattemæssig sammenhæng ikke en selvstændig enhed og dermed ikke selvstændigt skattepligtigt, idet kommanditselskabets resultat indgår i kommanditisternes og komplementarens skattepligtige indkomst. Der afsættes som følge heraf ikke skat i årsregnskabet.  


BALANCEN

Kapitalandele i porteføljefonde
Kapitalandele i porteføljefonde måles til kommanditselskabets andel af porteføljefondenes dagsværdi. Opgørelsen af porteføljefondenes dagsværdi er foretaget i overensstemmelse med The International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

Finansielle gældsforpligtelser
Kommanditselskabets bankgæld måles til dagsværdi. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Investeringstilsagn
Tilsagn om investeringer i porteføljefonde, som endnu ikke er udbetalt, oplyses i noterne under eventualforpligtelser, når der er underskrevet en bindende investeringsaftale, LPA (Limited Partnership Agreement). Herudover oplyses om tilsagn om investeringer i fonde, som er betinget af opnåelse af specifikke milepæle, og hvor der endnu ikke er underskrevet en bindende investeringsaftale (LPA).


PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser kommanditselskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt kommanditselskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider, samt skyldigt tilsagn til porteføljefonde.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra udbetalinger til og tilbagebetalinger fra porteføljefonde.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra ind- og udbetalinger fra og til kommanditisterne.

Likvider
Likvide midler består af 'Likvide beholdninger' under omsætningsaktiver og 'Bankgæld' under kortfristede gældsforpligtelser. 

Nøgletal
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Total Value to Paid-In (TVPI):
Summen af værdien af udlodninger til investorerne og værdien af investorernes andel af den resterende urealiserede egenkapital i fonden i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

Residual Value to Paid-In (RVPI):
Værdien af investorernes andel af den urealiserede egenkapital i fonden i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

Distributions to Paid-In (DPI):
Værdien af udlodninger til investorerne i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

IRR, brutto:
Den interne rente beregnet på baggrund af realiserede pengestrømme mellem Dansk Vækstkapital og investorerne (kommanditisterne) samt værdien af egenkapitalen eksklusiv management fee og øvrige omkostninger i Dansk Vækstkapital.

IRR, netto:
Den interne rente beregnet på baggrund af realiserede pengestrømme mellem Dansk Vækstkapital og investorerne (kommanditisterne) samt værdien af egenkapitalen i Dansk Vækstkapital.