Hoved- og Nøgletal 

Resultatopgørelse (T.KR.)

2013 2012 2011
Resultat af investeringsvirksomhed -28.665 -21.448 -6.094
Resultat af ordinær drift -44.717 -37.136 -18.252
Resultat af finansielle poster -587 -319 -43
Årets resultat -45.304 -37.455 -18.295

Balance  (T.KR.) 

2013 2012 2011
Balancesum 443.653 95.521 27.141
Tilsagn fra kommandister 4.786.800 4.786.800 4.786.800
Ikke indbetalt tilsagn fra kommandister 4.308.120 4.786.800 4.786.800
Egenkapital 377.626 -55.750 -18.295

Pengestrømme  (T.KR.) 

2013 2012 2011
Driftsaktiviteter -17.194 -15.336 -11.625
Investeringsaktiviteter -376.797 -120.371 -2.692
Finansieringsaktiviteter 478.680 - -

Nøgletal*  (T.KR.) 

2013

2012

2011

Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,81x  0,63x  0,59x
Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,81x  0,63x  0,59x
Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x  0,00x  0,00x
IRR, brutto ** -17,6%  -42,9%  n/a
IRR, netto ** -27,1%  -62,4% n/a
Antal porteføljefonde 11  4
Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde 52  28  12

 

*

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af 

 

administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital.

** Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommandisterne.